ประเทศไทยมีพัฒนาการดีขึ้นกว่าตลาดเกิดใหม่

ประเทศไทยได้รับการเรียนรู้จากวิกฤตการณ์ในปี 2540 และได้ “เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน” ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีพัฒนาการดีขึ้นกว่าตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ ในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน บัญชีเดินสะพัดของประเทศมีการเกินดุลประมาณ 50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯหรือคิดเป็นร้อยละ 11.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้ประเทศคาดว่าจะได้รับเกินดุลบัญชีเดินสะพัดประมาณ 40 พันล้านเหรียญ

สถานการณ์ดังกล่าวตรงกันข้ามกับช่วงก่อนวิกฤติเมื่อประเทศไทยต้องเผชิญภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดติดต่อกันหลายปีเป็นเวลาหลายปี เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกันความผันผวนของเงินทุนและตลาดการเงินได้ ตัวเลขดังกล่าวอยู่ในระดับประมาณ 210 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าระยะยาวประมาณ 33 พันล้านเหรียญสหรัฐ)